Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

 Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

 A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint a DHORIZON WORLD Kft.  (a továbbiakban: Adatkezelő) kijelenti, hogy aláveti magát a fenti rendeletben foglaltaknak és ennek megfelelése képpen az alábbi tájékoztatást adja: 

ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

Adatkezelő neve: DHORIZON WORLD Kft.

Székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48.

Képviseletében: Kádas Dóra ügyvezető

Elérhetőség: +36-1-220-4876

Amit ígérhetünk:

  1. Megfelelő adatvédelmi intézkedéseket léptetünk életbe és minden más szervezettől elvárjuk, amelyikkel együttműködünk, hogy hasonló minőségű szolgáltatást nyújtson nekünk.
  2. Csak akkor kérünk személyes adatokat, ha ez adatvédelemi szempontból jogszerű.
  3. Csak annyi személyes adatot kérünk, ami szükséges ahhoz, hogy szolgáltatásainkat megfelelő szinten tudjuk nyújtani és szerződéseinknek ill. a törvényi előírásoknak eleget tudjunk tenni.
  4. A személyes adatokat csak arra a célra használjuk, amire eredetileg gyűjtöttük.
  5. Ha valaki szeretné megtudni, milyen személyes adataink vannak róla, vagy szeretné azokat módosítani vagy törölni, akkor ezt bármikor kérheti adatkezelőnek címezve, írásban. A kérést teljesítjük, feltéve, hogy az nem ellentétes törvényi vagy szerződéses kötelezettségeinkkel.

Jelen adatkezelési tájékoztató www.dhorizon.hu oldal adatkezelését szabályozza!

  1. Jelentkezés

A személyes adatok kezelője: Adatkezelő

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a weboldal funkcióit és szolgáltatásait a felhasználó nem tudja igénybe venni.

Az adatkezelés célja: az űrlap kiöltésével lehetősége nyílik az érintettnek arra, hogy egyszerűen üzenetet küldjön az Adatkezelőnek. Majd ezt követően az üzenetre történő válaszadás és az ehhez szükséges kapcsolattartás.

Adatkezeléssel érintett adatok köre: név, e-mail cím, üzenet témája, üzenet

Az adatok kezelésének ideje: vállalkozásunk, mint Adatkezelő, az üzenetküldés során felvett adatokat addig kezeli, míg az érintett üzenete megválaszolásra nem kerül, vagy az egyéb kapcsolatos ügyintézés le nem zárul.

  • Hozzászólás

A személyes adatok kezelője: Adatkezelő

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a weboldalon keresztüli kommunikáció lehetőségét a felhasználó nem tudja igénybe venni.

Az adatkezelés célja: Az űrlap kiöltésével lehetősége nyílik az érintettnek arra, hogy egyszerűen hozzászólást küldjön az Adatkezelőnek.

Adatkezeléssel érintett adatok köre: név, e-mail cím,  IP-cím, hozzászólás

Az adatok kezelésének ideje: vállalkozásunk, mint Adatkezelő, a hozzászólás során felvett adatokat addig kezeli, míg az érintett az adatkezelés ellen nem tiltakozik

  • Cookie-k

A weboldalon megtalálható Tájékoztató (felugró ablak) szerint

  • Közösségi oldalakon történő jelenlét

Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon.

A személyes adatok kezelője: Adatkezelő

Adatkezelés jogalapja: a közösségi oldal használata és azon keresztül, az Adatkezelővel  történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet az érintett hozzájárulásán alapul – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a közösségi oldalon keresztül történő kommunikációt, véleménynyilvánítást a felhasználó nem tudja igénybe venni.

Adatkezelés célja: az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos, valamint a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő közösségi oldalait látogatják, követik, az azon elhelyezett tartalmakhoz viszonyulnak (like/dislike), azokat megosztják saját ismerőseik között részben vagy teljeskörűen.

Adatkezeléssel érintett adatok köre: érintett publikus neve, érintett publikus fotója, érintett publikus e-mail címe, érintett közösségi oldalon keresztüli kapcsolattartás, válaszadás alapja, küldött üzenete, érintett általi értékelés, vagy más egyéb művelet.

Az adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig (leiratkozásig).

Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk: Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez.

Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást Adatkezelő. Az egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik Adatkezelőt. Adatkezelő e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.

A fentiekkel összefüggésben tájékoztatjuk arról, hogy személyes adatait az Európai Unión kívül tartózkodó vagy működő címzettek részére nem továbbítjuk.

ADATFELDOLGOZÓ (fentiekben nevesített adatkezelés vonatkozásában)

Tárhely és domain szolgáltató megnevezése és elérhetősége:      

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.1144 Budapest. Ormánság u. 4.

MIK AZ ÖN JOGAI A SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓAN?

Ön a következő jogokkal rendelkezik, és ezeket Adatkezelőnek címzett megkeresésén keresztül gyakorolhatja:

Hozzáférési jogAz érintett jogosult arra, hogy a fentiekben megadott elérhetőségeken keresztül Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van- e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy •           Adatkezelő –           milyen személyes adatait; –           milyen jogalapon; –           milyen adatkezelési cél miatt; –           mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy •           Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; •           milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem az érintett bocsátotta azokat Adatkezelő rendelkezésére); •           Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.   Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.   Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.  
A helyesbítés jogaJogában áll kérni, hogy Adatkezelő helyesbítse személyes adatait, amennyiben azok pontatlanok, vagy kiegészítse azokat, ha nem teljesek. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, Adatkezelő a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.  
Az adatok tárolásának megszüntetéséhez vagy törléséhez való jogA tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha Adatkezelő feladatainak végrehajtásához az adat nem szükséges.  
Korlátozási jogAz érintett személy a fentiekben megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben –           vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát); –           az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; –           az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy –           az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).  
A tiltakozáshoz való jogAz érintett személy Adatkezelő elérhetőségein keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Tájékoztatjuk, hogy Adatkezelőnél nem történik sem automatizált döntéshozatal és profilalkotás sem.

INTÉZKEDÉS FENTI KÉRELME NYOMÁN

Indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatjuk Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.  

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról, a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatjuk Önt.  

Ha és amennyiben nem teszünk intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A személyes adatokat Adatkezelő papír alapon őrzi, ezeket zárt szekrényekben tárolja, és a területre történő belépés korlátozásával is védi.

ADATVÉDELMI INCIDENS 

Adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó dokumentumok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet Adatkezelő, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK 

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott Adatkezelőnek, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. 

KÁRTÉRÍTÉS ÉS SÉRELEMDÍJ

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az

adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több Adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az Adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes Adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Panasz esetén elsősorban a fent megjelölt elérhetőségeken tehet panaszt, de jogában áll személyes adatainak általunk történő kezelésével kapcsolatban panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz is:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Cím: Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 3.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: http://www.naih.hu/

Vagy az  illetékes bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Adatkezelő vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal vagy a NAIH-hal mindenben együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat a NAIH vagy az érintett bíróság részére kiadja.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban, Adatkezelő – jelen tájékoztatóval azonos követelményeket támasztó – belső szabályzatában, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, azzal, hogy az esetleges változásokról az érintetteket a változások átvezetését követően az irodájában közzétett közlemény útján tájékoztatja.

Ha Ön az adatvédelmi jogaival kapcsolatban további információkat szeretne kapni, kérjük forduljon az Adatkezelőhöz.

A tájékoztató elkészítése során Adatkezelő figyelemmel volt az alábbi jogszabályokra:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről.

                        Infotv.               Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

                        GDPR vagy

Rendelet Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről      

                        Ptk.                   a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

                        Sztv.                  a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

NAIH vagy

                        Hatóság            Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Újlengyel, 2021. június

        Kádas Dóra

         ügyvezető